zamknij okno


Regulamin Klubu X-Demon

1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych oraz napojów, które można zakupić w klubie, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Zabrania się wnoszenia do lokalu profesjonalnego sprzętu fotograficznego w celach prywatnych ( i nie tylko ). Zrobieniem profesjonalnych zdjęć zajmuje się fotograf klubowy.

5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 3 regulaminu

6. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, w strojach sportowych, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 3 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu.

7. Do Klubu mają wstęp w soboty jedynie osoby powyżej 21-go roku życia a środy i piątki od 18 roku życia. Pracownik ochrony oraz selekcjoner ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku.

8. Pierwszeństwo wstępu do Klubu X-Demon mają posiadacze kart członkowskich VIP.

9. O wejściu osób do Klubu decyduje selekcjoner.

10. Pracownicy ochrony oraz selekcja Klubu mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia została nie wpuszczona do lokalu.

11. W przypadku braku miejsca w Klubie, ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości.

12. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

13. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.

14. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

15. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia, lub niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji.

16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Klubu.

17. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego sal dla palących. Osoby przebywające nas salach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.

18. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub X-Demon dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.

19. Prosimy nie wnosić własnych napojów bądź jedzenia bez wcześniejszych pisemnych ustaleń z kierownictwem klub.

20. Prosimy nie wnosić własnego alkoholu, w przypadku naruszenia tego zakazu alkohol będzie konfiskowany, a gość zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł/butelka.

21. Osoby powołujące się na kartę stałego klienta prosimy o okazywanie ich naszym pracownikom przy wejściu do lokalu.

22. Rezerwacje stolików są płatne. Stolik należy opłacić najpóźniej do godziny 23:00 dnia imprezy, w przypadku braku opłaty rezerwacja przepada.

23. Zakazuje się wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez.

24. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami.

25. Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, na które klub nie miał wpływu, tzn. brak energii dostarczanej przez firmę zewnętrzną, brak zasięgu w terminalach, oraz w przypadku innych sytuacji nie wymienionych powyżej.

27. Opłata za wstęp do Klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku opuszczenia klubu przez gościa czy braku jego satysfakcji.

28. Bilet wstępu do Klubu jest biletem jednorazowym, tzn. na podstawie jednego zakupionego biletu klient wejdzie do klubu tylko raz. Dobrowolne opuszczenie lokalu (przejście przez bramki ), przy ponownej chęci wejścia wymaga zakupu biletu w takiej samej cenie jak ustalona jest danego wieczoru.

Kontakt z klubem

kinga@xdemon.pl

rezerwacje: 601-469-765

Biuro czynne od poniedziałku do piątku z wyjątkiem wtorku w godzinach od 10:00-15:00

news